Welkom

Welkom op de website die volledig gewijd is aan de beleids- en beheerscyclus, uitgewerkt door Uitgeverij Politeia. Hier worden de basisbegrippen voor u uitgelegd, vindt u nuttige documentatie en houden we u op de hoogte van alle laatste nieuwtjes over de beleids- en beheerscyclus.

Zelf kan u ook een bijdrage leveren of een opleiding toevoegen aan de kalender, het volstaat contact op te nemen met .

De beleids- en beheerscyclus in de praktijk: hoe doen ze het in andere besturen?

 

twitter Volg @MeemetdeBBC ook op Twitter

 

Nieuws

Oudere berichten

 

 • 26.11.14 - Nieuwe editie gemeentelijke profielschetsen
  Op www.lokalestatistieken.be vindt u een nieuwe editie van de gemeentelijke profielschetsen. Er werden nieuwe reeksen toegevoegd, zoals het budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de bruto toegevoegde waarde per inwoner. Elke gemeente kan zich bovendien vergelijken met een groep gelijkaardige besturen (op basis van de Belfius-indeling) en met het Vlaamse Gewest. Via die dubbele benchmark kunnen ontwikkelingen in de eigen gemeente in een bredere context worden geplaatst.
 •  

 • 27.10.14 - Ramingen Gemeentefonds 2015-2020
  De nieuwe ramingen voor het Gemeentefonds voor de jaren 2015-2020 zijn nu online beschikbaar. De ramingen zijn afkomstig van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur en houden rekening met een jaarlijkse groeivoet van het Gemeentefonds van 3,5%, de afhoudingen ter cofinanciering van de externe audit voor de lokale besturen en de cijfers voor de verschillende verdelingscriteria waarover het Agentschap voor Binnenlands Bestuur op dit ogenblik beschikt.
 •  

 • 19.09.14 - Ramingen pensioenlasten en responsabiliseringsbijdragen
  Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur publiceert de ramingen voor de pensioenlasten en responsabiliseringsbijdragen per bestuur. De cijfers zijn afkomstig van de RSZPPO. Deze ramingen werden aangekondigd in de omzendbrief 2014/4.
 •  

 • 08.09.14 - Omzendbrief betreffende aanpassingen meerjarenplan 2014-2019 en budgetten 2015
  De omzendbrief 2014/4 brengt enkele punten in verband met de aanpassingen van de meerjarenplannen 2015-2019 en de budgetten 2019 extra onder de aandacht. Deze omzendbrief vult op enkele punten de omzendbrief BB 2013/4 aan.
 •  

 • 10.07.14 - Financiële schuld en autofinancieringsmarge per gemeente
  Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur publiceert een overzicht van de financiële schulden en de autofinancieringsmarge per gemeente, telkens in absolute cijfers en per inwoner. U vindt het document hier terug.
 •  

 • 09.07.14 - Rapportering 2e kwartaal 2014
  Alle besturen die de beleids- en beheerscyclus toepassen moeten per kwartaal een digitale rapportering bezorgen aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Besturen hebben tot uiterlijk 31 juli om hun rapportering over het tweede kwartaal van 2014 over te maken. Meer informatie over de kwartaalrapportering vindt u in de omzendbrief BB 2014/3 van 28 maart 2014 en op de website van het ABB.
 •  

 • 26.06.14 - Analyse gemeentefinanciën 2014
  Naast de jaarlijkse analyse van de gemeentelijke budgetten maakt Belfius dit jaar ook een analyse van de gemeentelijke meerjarenplannen. Het persbericht en de analyses vindt u op de website van Belfius.
 •  

 • 24.06.14 - Gemeentelijke profielschetsen
  Aan de hand van een beperkt aantal indicatoren geeft de profielschets 2014 een zicht op de werking van de gemeente-, OCMW- en provinciebesturen in Vlaanderen. Op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur vindt u de Vlaamse profielschets terug. Een nieuwe editie van de gemeentelijke profielschetsen vindt u op www.lokalestatistieken.be.
 •  

 • 20.06.14 - Economische sectorcodes
  Bij elke registratie van een budgettaire verrichting moet het bestuur met een economische sectorcode de tegenpartij van de transactie aangeven. Het Agentschap Binnenlands Bestuur stelde op dit punt nogal wat onzorgvuldigheden vast in de kwartaalrapporteringen. Op hun website geven ze een een overzicht van de meest voorkomende fouten en de correcte economische sectorcode.
 •  

 • 19.06.14 - Planningsproces jeugdbeleid
  De VVJ nam de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 onder de loep om er lessen uit te trekken. In de 'Dropzone' van juni 2014 geeft de VVJ concrete tips aan de jeugddienst voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025.
 •  

 • 12.06.14 - Gezondheid in het meerjarenplan
  Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie organiseert op 2 december 2014 een vorming over gezondheidsbevorderende mogelijkheden in het meerjarenplan. Meer informatie over deze opleiding vindt u onder 'Kalender'.
 •  

 • 03.06.14 - Analyses financiën OCMW's
  Op basis van de digitale rapportering over de beleidsrapporten van de OCMW's maakte het Agentschap voor Binnenlands Bestuur rapporten en analyses over hun financiën:
 •  

 • 02.06.14 - Analyses financiën provinciebesturen
  Op basis van de digitale rapportering over de beleidsrapporten van de provinciebesturen heeft het Agentschap voor Binnenlands Bestuur rapporten en analyses gemaakt over de financiën van deze besturen:
 •  

 • 30.05.14 - Herwerkte leidraad interne controle/organisatiebeheersing
  De Vlaamse overheid heeft een herwerkte leidraad interne controle/organisatiebeheersing. De herwerkte leidraad werd op 23 mei 2014 goedgekeurd door de Vlaamse regering en treedt in werking op 1 januari 2015. Tot dan blijft de leidraad uit 2008 van toepassing. Het doel van de leidraad is om het beleid met betrekking tot organisatiebebeersing gecoördineerd en eenvormig toe te kunnen passen op alle entiteiten van de Vlaamse overheid. Meer informatie vindt u op de website Bestuurzaken van de Vlaamse overheid.
 •  

 • 27.05.14 - Lokaal jeugdbeleid & strategische meerjarenplanning
  Op 23 mei stelden de afdeling Jeugd en de onderzoekers van de KUL de resultaten voor van de nulmeting lokaal jeugdbeleid. Het onderzoek peilde via een enquête en focusgesprekken naar de beleving en tevredenheid over het werken met een apart lokaal jeugdbeleidsplan, zoals tot en met 2013 het geval was. In een tweede luik werden jeugdconsulenten, jeugdraadleden en jeugdschepenen bevraagd over de risico's, mogelijkheden en verwachtingen die ontstaan bij de nieuwe regelgeving en meerjarenplanning. Lees het volledige eindrapport "Lokaal jeugdbeleid in een nieuwe context van strategische meerjarenplanning".
 •  

 • 12.05.14 - Algemeen Reglement op de Gemeentelijke Comptabiliteit
  Door de invoering van de beleids- en beheerscyclus verdwijnt het KB van 02.08.1990 houdende het Algemeen Reglement op de Gemeentelijke Comptabiliteit (ARGC), dat twee decennia lang de leidraad vormde voor de gemeentelijke financiën. Gemeenten en OCMW's die pas op 1 januari 2014 de overstap naar de BBC maakten, zullen wel nog rekening moeten houden met enkele bepalingen uit het KB. De VVSG geeft meer uitleg op hun website.
 •  

 • 06.05.14 - Immaterieel erfgoed in het meerjarenplan
  Tapis plein lanceert een inspiratietraject in samenwerking met LOCUS en FARO. Tijdens dit traject kan u uw gemeentelijk meerjarenplan laten analyseren op zijn immaterieel-erfgoedpotentieel. Dit traject richt zich op gemeentebesturen die niet onder een cultureel-erfgoedconvenant vallen. De eerste 10 inzendingen winnen het inspiratietraject. Meer informatie vindt u op de website van tapis plein.
 •  

 • 23.04.14 - Jeugdbeleid in het meerjarenplan
  De VVJ bevroeg vorig jaar alle jeugdambtenaren en schepenen van jeugd naar hun droom voor het gemeentelijk jeugdbeleid. In de 'Dropzone' van april leest u of en hoe deze droom zijn plaats heeft gevonden in het gemeentelijk meerjarenplan 2014-2019.
 •  

 • 17.04.14 - Gemeentelijke profielschetsen
  Om de lokale besturen te ondersteunen bij het opvolgen en realiseren van de beleidsdoelstellingen en het meerjarenplan hebben de Studiedienst van de Vlaamse regering, het Agentschap voor Binnenlands Bestuur en andere stakeholders de GPS+ ontwikkeld. Dit zijn datareeksen die een zich geven op de werking van het lokale bestuur. Er is een GPS+-rapport van elk van de 308 Vlaamse steden en gemeenten. Een nieuwe editie van de gemeentelijke profielschetsen vindt u op www.lokalestatistieken.be.
 •  

 • 04.04.14 - Rapporteringsverplichtingen lokale besturen
  De omzendbrief 2014/3 geeft toelichting bij de verplichte kwartaalrapportering en de andere verplichtingen tot rapporteren over de lokale besturen in de Europese context.
 •  

 • 03.04.14 - Audit Vlaanderen
  Sinds 1 januari 2014 is het agentschap Audit Vlaanderen operationeel. Het staat in voor audits in de lokale besturen en de Vlaamse administratie. In voorbereiding op de audits bij lokale besturen voerde Audit Vlaanderen negen 'testaudits' uit. Welke lessen hieruit getrokken zijn, leest u in de 'Lokaal' van maart.
 •  

 • 02.04.14
  Op 1 april organiseerde het Agentschap voor Binnenlands Bestuur de studiedag 'BBC: de richting is bepaald, nu op stap'. De focus van de studiedag lag op het nut en de haalbaarheid van beleidsmonitoring binnen de beleids- en beheerscyclus. De presentaties vindt u nu online terug.
 •  

 • 01.04.14
  De autonome bedrijven van gemeenten en provincies kunnen vanaf nu ook digitaal rapporteren in het kader van de beleids- en beheerscyclus via het digitaal loket 'Mijn Binnenland'. Om aan de slag te kunnen, moeten de besturen als eerste stap het gebruikersbeheer op punt zetten. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.
 •  

 • 31.03.14
  Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur schetst in BinnenBand (ed. maart 2014) een globaal beeld van de gemeentebesturen op basis van de meerjarenplannen 2014-2019.
 •  

 • 25.03.14
  Op basis van de digitale rapportering over de beleidsrapporten van de lokale besturen maakt het Agentschap voor Binnenlands Bestuur rapporten en analyses over de financiën van de lokale besturen.
  Lees nu reeds:
 •  

 • 21.03.14
  De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten heeft de plaats van het sociaal beleid in de meerjarenplanning van de gemeenten en OCMW's onderzocht via een enquête. 184 lokale besturen, of 60% van alle lokale besturen, werkten hieraan mee. Ontdek de resultaten van de bevraging.
 •  

 • 07.03.14
  Het volledige programma van de studiedag 'BBC: de richting is bepaald, nu op stap' (31/04) is bekend. De studiedag wil meer inzicht geven in het nut en de haalbaarheid van beleidsmonitoring. De moderatoren zijn Jan Leroy (VVSG) en Rudi Hellebosch (ABB). In onze kalender vindt u meer info.
 •  

 • 03.03.14
  De leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen is klaar. De leidraad werd opgesteld op basis van een participatief traject. De leidraad helpt lokale besturen werk maken van een goede interne controle. Voor Audit Vlaanderen is het ook de basis voor het uitvoeren van audits van gemeenten en OCMW's.
  Meer informatie over de externe audit vindt u op de website van Audit Vlaanderen en de VVSG.
 •  

 • 05.02.14
  De planningsfase van de beleids- en beheerscyclus is voorbij, maar nu begint de uitdaging. De strategische planning moet nu aangewend worden om de organisatie te sturen en onder andere monitoring speelt hierin een belangrijke rol. Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur organiseert op 1 april een studiedag om u meer inzicht te geven in het nut en de haalbaarheid van beleidsmonitoring aan de hand van enkele korte uiteenzettingen en enkele interessante praktijkvoorbeelden. Lees meer hierover in onze kalender.
 •  

 • 28.01.14
  Op 23 januari 2014 werden voor de Vlaamse gemeenten en OCMW’s de definitieve aandelen in het Vlaams Gemeentefonds voor 2013 en de kwartaalvoorschotten voor 2014 vastgesteld. Het definitief bedrag waarop elk bestuur voor het financieel boekjaar 2013 recht heeft en de kwartaalvoorschotten die op de aandelen voor 2014 zullen worden uitgekeerd, vindt u hier terug.
  Duidelijke overzichten van de aanslagvoeten van de aanvullende gemeentebelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor alle gemeenten voor 2014 vindt u hier terug.
 •  

 • 24.01.14
  Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur publiceert alle beleidsrapporten vanaf de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2014 op zijn website. Om de publicatie vlot te laten verlopen, vragen ze volgende aanbevelingen in acht te nemen bij de aanlevering van de beleidsrapporten:
  • Lever alle bestanden aan in PDF-formaat (i.p.v. Word, Excel, enz.)
  • Beperk het aantal bestanden per beleidsrapport liefst tot 1 of 2 (vb. budget en bijhorende toelichting)
  • Gebruik geen spaties en leestekens in de naam van de bestanden. Voorbeeld van een goede naamgeving: Budget_2014_Stad_Antwerpen.
 •  

 • 13.01.14
  Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois maakt cijfers effectieve instap in de beleids- en beheerscyclus bekend. 285 van de 308 gemeenten (92,4%) waren tijdig klaar met hun meerjarenplan en budget. Slechts 23 gemeenten, minder dan 1 op 10, zijn hier niet in geslaagd. Deze score is beter dan in 2012 met het oude systeem, toen op 1 januari 2012 nog dubbel zoveel gemeenten geen budget hadden.
  De gemeenten hebben nog tot 28 februari om hun begroting in te dienen, indien ze subsidies willen krijgen in het kader van het planlastendecreet.
 •  

 • 06.01.14
  Op 1 januari is het nieuwe agentschap Audit Vlaanderen van start gegaan. Audit Vlaanderen is verantwoordelijk voor zowel de audits bij de lokale besturen, als voor de interne audit van de Vlaamse administratie. Het agentschap bestaat uit twee auditcomités: een voor de lokale besturen en een voor de Vlaamse administratie. Bijkomende informatie over dit nieuwe agentschap vindt u hier.
 •